Pirkimo ir pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens, įsigyjančio prekes internetinėje parduotuvėje www.araradvile.lt (toliau – Užsakovo), ir internetinės parduotuvės www.araradvile.lt (toliau – Pardavėjo) teises, įsipareigojimus, apmokėjimo tvarką, terminus, prekių pristatymą, kokybės garantiją, grąžinimą ir keitimą bei abiejų šalių sutartinę atsakomybę.
 2. Įsigydamas prekes, Užsakovas patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šių Taisyklių nuostatomis.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir galiojimas

 1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Užsakovo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Užsakovas, internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą bei kitą reikiamą informaciją, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki galutinio abiejų sutarties šalių pareigų pagal šias Taisykles įvykdymo.
 2. Šios Taisyklės taip pat galioja ir prekių užsakymams parodose, renginiuose, telefonu, el. paštu ar socialiniuose tinkluose.
 3. Tais atvejais, kai Užsakovas nesutinka su dalimi ar visomis Taisyklių nuostatomis, Prekių užsakymo pateikimas negalimas.

Užsakovo teisės

 1. Užsakovas turi teisę įsigyti prekes internetinėje parduotuvėje, telefonu ar kitais būdais, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
 2. Užsakovas turi teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje, telefonu ar kitais būdais sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos. Užsakovas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju ir grąžinti įsigytas prekes tik tuo atveju, jei grąžinamos prekės yra kokybiškos, nebuvo sugadintos, naudojamos, iš esmės nepasikeitė jų išvaizda ir tokių prekių grąžinimas yra galimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Ši nuostata netaikoma vienetiniams meno kūriniams.

Užsakovo pareigos ir užsakymo apmokėjimas

 1. Užsakovas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus, jei tokie taikomi, ir priimti užsakytas prekes. Už prekes galima atsiskaityti naudojantis internetine bankininkyste, mokėjimo iniciavimo paslaugų teikėjų paslaugomis, bankiniu pavedimu ar kitais būdais, kurie yra nurodyti formuojant užsakymą.
 2. Jeigu pasikeičia Užsakovo registracijos formoje pateikti duomenys, šis privalo nedelsdamas juos atnaujinti, priešingu atveju, Pardavėjas neatsako už galimus prekių pristatymo sutrikimus.
 3. Užsakovas privalo atlikti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą neatlikus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę manyti, kad Užsakovas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties. Užsakovo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo – pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas iš Užsakovo banko ar Užsakovo gauna pranešimą apie atliktą mokėjimą.
 4. Įsigijęs vienetinį meno kūrinį, Užsakovas įsipareigoja be Pardavėjo raštiško sutikimo kūrinio neskolinti parodoms, renginiams, kitaip viešai neeksponuoti ir nenaudoti jokiais komerciniais tikslais.
 5. Užsakovai bei kiti internetinės parduotuvės lankytojai supranta, kad internetinėje parduotuvėje parduodami meno kūriniai, jų reprodukcijos ir kitos prekės yra intelektinė nuosavybė ir įsipareigoja be Pardavėjo raštiško sutikimo nekopijuoti, neatkurti ar kitaip bet kokia forma nenaudoti šios intelektinės nuosavybės.
 6. Užsakovas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse nurodytų pareigų.

Pardavėjo teisės

 1. Jei Užsakovas pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.
 2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.
 3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento ir yra nedelsiant taikomi visoms po paskelbimo sudaromoms sutartims.

Pardavėjo pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarydamas sąlygas Užsakovui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus vykdomas be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Užsakovo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir / ar duomenų perdavimo klaidomis.
 2. Pardavėjas, laikydamasis šiose Taisyklėse numatytų sąlygų, įsipareigoja Užsakovui perduoti pastarojo užsakytas prekes, kai už jas buvo tinkamai ir laiku atsiskaityta.
 3. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai tvarkyti Užsakovo pateiktus asmens duomenis, vadovaudamasis internetinės parduotuvės Privatumo politika bei Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
 4. Pardavėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse nurodytų pareigų.

Prekių užsakymas

 1. Nebent būtų nurodyta kitaip, prekių pristatymo mokestis į prekių kainą nėra įskaičiuotas.
 2. Jei Užsakovas pageidauja prekes pristatyti skirtingas adresais, kiekvienam pristatymui turi būti suformuojamas atskiras užsakymas.
 3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Užsakovui pateikti užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas ir savo savybėmis kuo panašesnes prekes. Prekių pakeitimas su Užsakovu visuomet derinamas atskirai.
 4. Užsakovui atsisakius priimti naujai pasiūlytas prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo numatytos prekių pristatymo dienos grąžinti Užsakovo sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

Prekių pristatymas

 1. Prekės išsiunčiamos per 2-5 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo gavimo. Užsakovo įsigyti daiktai pristatomi prekių pristatymo paslaugas teikiančių įmonių Užsakovo nurodytu adresu per 2-5 darbo dienas nuo išsiuntimo, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose.
 2. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per aukščiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomų prekių nėra Pardavėjo sandėliuose arba prekės užsakomos esant didesniam užimtumui, šventiniam laikotarpiui.
 3. Jei prekės įsigyjamos parodos ar renginio metu, šios išsiunčiamos po parodos ar renginio pasibaigimo šių Taisyklių 8.1. punkte nurodytais terminais.
 4. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodomi prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės Užsakovui pateikiamame pranešime Užsakovo registracijos formoje nurodytais kontaktais.
 5. Pardavėjas ir Užsakovas gali susitarti ir dėl kitokių pristatymo terminų bei pristatymo Kalėdų, Velykų ir Naujųjų metų ar kitų švenčių dienomis.
 6. Prekės į Neringą nepristatomos, nebent būtų sutarta kitaip. Pristatymui į Neringa taikomi didesni nei įrastai įkainiai.
 7. Prekių pristatymo metu Užsakovas ar, priklausomai nuo atvejo, Užsakovo atstovas privalo kartu su prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovu patikrinti prekių pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
 8. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimų, Užsakovas ar, priklausomai nuo atvejo, Užsakovo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovo pateiktame pristatymo patvirtinime.
 9. Užsakovui ar, priklausomai nuo atvejo, Užsakovo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovo pateiktame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, paslaugos, nurodytos pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
 10. Nustačius prekių kiekio ir / ar kokybės ir / ar asortimento neatitikimus, Užsakovas ar, priklausomai nuo atvejo, Užsakovo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovas kartu su Užsakovu ar, priklausomai nuo atvejo, Užsakovo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
 11. Užsakovui ar, priklausomai nuo atvejo, Užsakovo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius prekių pristatymo paslaugas teikiančios įmonės atstovo pateiktame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, visos paslaugos, nurodytos pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
 12. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Užsakovas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
 13. Tuo atveju, jei Užsakovo nėra nurodytu adresu ir nebuvo nurodytas Užsakovo telefono numeris arba Užsakovo neatsako į kurjerio skambučius, kurjeris turi teisę prekes palikti bet kuriam asmeniui patalpoje, kur turėtų būti Užsakovas. Jei nurodytu adresu nėra nei vieno asmens, kuriam galima palikti prekes, tuomet kurjeris užsakymą grąžina atgal Pardavėjui. Tokiu atveju Užsakovas informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu apie tai, kad pristatymo nebuvo galima atlikti. Darbovietėje, neradus Užsakovo, prekės perduodamos jo bendradarbiams. Prekių pristatymas laikomas įvykdytu, kai šios yra perduotos Užsakovui arba jam nesant ar negalint pas Užsakovą patekti – šio artimiesiems, kaimynams, kolegoms, biuro darbuotojams, viešbučio registratūroje, gydymo įstaigos personalui ir panašiai. Prekes pristačius Užsakovo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Užsakovui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Užsakovas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.
 14. Pardavėjas neatsako už pavėluotą pristatymą arba nepristatymą, jei pateiktas gavėjo adresas buvo nepilnas ar neteisingas, užsakyme nenurodytas arba nurodytas neteisingas gavėjo telefono numeris, kurjeris neturėjo galimybės tinkamai pristatyti prekių ar dėl kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių veiksnių.
 15. Nepavykus pristatyti užsakymo, Užsakovui apmokėjimas už prekes ir pristatymo mokestis negrąžinami.
 16. Pardavėjui nepavykus perduoti prekių gavėjui dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių ar gavėjui atsisakius priimti prekę, prekės bus grąžinamos Pardavėjui.

Prekių garantija ir grąžinimas

 1. Jeigu Užsakovas pageidauja grąžinti prekes, kurios nėra vienetiniai meno kūriniai, šios gali būti grąžinamos tik iš anksto sutariant su Pardavėju (su pristatymu į vietą, kuriuo pasirūpina Užsakovas) į Pardavėjo nurodytą vietą ne vėliau kaip per 14 d. nuo prekių gavimo. Užsakovui už prekes sumokėti pinigai grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos. Šiuo atveju Užsakovui nėra grąžinamos patirtos bankų mokesčių bei prekių pristatymo išlaidos.
 2. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, meno kūriniai gali būti pakeisti arba už juos sumokėti pinigai gali būti grąžinami tik tokiu atveju, kai yra išankstinis Pardavėjo sutikimas.
 3. Jei Užsakovas atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, kaip tai numato šių Taisyklių 3.2. ir 9.1. punktai, prekių grąžinimo išlaidos yra padengiamos Užsakovo. Jei prekės grąžinamos dėl to, kad yra nekokybiškos, protingos ir pagrįstos prekių grąžinimo išlaidos yra padengiamos Pardavėjo. Šiais atvejais Užsakovo už prekes sumokėti pinigai grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.
 4. Už grąžinamų prekių tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Užsakovas. Jeigu prekės nėra sukomplektuotos ir / ar tinkamai supakuotos, Pardavėjas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Jei prekės buvo pažeistos ar sunaikintos dėl netinkamo supakavimo, už tai atsako Užsakovas.
 5. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir / ar buvo sugadintos ir / ar prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Prekės taip pat negrąžinamos kitais šių Taisyklių numatytais atvejais.
 6. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekių ir siuntos pakuotėje kartu su prekių dokumentais. Prieš grąžindamas prekes, Užsakovas privalo susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu hi@araradvile.com, ir nurodyti užsakymo numerį, datą, užsakymo sumą, norimas grąžinti prekes, būsimą prekių pristatymo datą ir sąskaitą pinigų grąžinimui.

Atsakomybė

 1. Užsakovas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą, taip pat prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 2. Vadovaujantis į Lietuvos Respublikos Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 str. 2 d., Pirkėjas ir Pardavėjas sutaria, kad Užsakovo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (slaptažodžiu) turi Lietuvos Respublikos Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 str. 2 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teismuose). Visi veiksmai, atlikti naudojantis prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (slaptažodžiu), laikomi atliktais Užsakovo ir šis prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
 3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Užsakovas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
 4. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Užsakovo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių.
 5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse numatyta kitaip.

Baigiamosios nuostatos

 1. Užsakovas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama internetinėje parduotuvėje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes bei jų savybes), laikoma pateikta Užsakovui raštu.
 2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Užsakovo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Paskutinio atnaujinimo data: 2024-02-05.